Nabídka realit
Účty
Úvěry a hypotéky
Levná hypotéka
Financování bydlení > Projekty > OS Spirála
 

PORADENSKÉ, TERAPEUTICKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM  SPIRÁLA

 

1. Zajišťuje systematickou péči o děti, žáky a studenty s problémy v učení a chování, která vede k celkovému zlepšení jejich psychického stavu, následně pak k ozdravění celé rodiny. Poskytuje zázemí pro skupinu ohrožených a zdravotně znevýhodněných dětí, které mají potíže se zapojením do aktivit v běžných skupinách.
2. Prostřednictvím moderních metod se podílí na rozvoji učebního potenciálu žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných.
3. Poskytuje informační servis pro rodiče o nejvýhodnějším výchovném přístupu k těmto dětem. Šíří osvětu s cílem dosáhnout větší informovanosti veřejnosti o dané problematice.
4. Systematicky rozvíjí také dospělé jedince po úrazu hlavy, nádorovém onemocnění mozku nebo cévní mozkové příhodě.
5. Spolupracuje také se seniory, kteří mají problémy s pamětí a orientací.
6. Uskutečňuje terapeutické aktivity - muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, relaxace,  jóga a další podle možnosti, aktuální potřebnosti a zájmu klientů.
 7. Realizuje vzdělávací a výcvikové programy pro profesionály a širokou veřejnost. Pořádá a organizuje odborné kurzy a přednášky, semináře, školení a další vzdělávací aktivity.

 

Pro pracovníky v pomáhajících profesích i veřejnost relaxaci s cílem obnovit duševní síly.

Pro pedagogické pracovníky kurzy akreditované MŠMT ČR.

 

PaedDr. Zdeňka Janhubová

 

Speciálně pedagogické poradenství a terapie - práce s jednotlivcem i skupinou zaměřená
      
  • na přípravu předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou na vstup do školy s využitím stimulačního programu Maxík    
  • na prevenci rozvoje specifických poruch učení dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie i jejich nápravu
  • na posílení koncentrace pozornosti a odstranění koordinačních obtíží u dětí hyperaktivních      
  •  zmírnění projevů poruchy aktivity a pozornosti     
  •  rozvoj myšlení  s  cílem naučit se efektivně učit a pracovat pomocí percepčně motorických cvičení a  Feuersteinovy metody instrumentálního obohacení.

Terapeutická práce s rodinou dětí, které mají problémy s učením a chováním.

 

Individuální konzultace pro žáky ZŠ a SŠ i studenty VŠ s cílem najít efektivní způsob učení.

 

Individuální i skupinová terapie pro  dospělé, vytvoření ženského nebo smíšeného kruhu s možností vzájemného sdílení.

Podrobnější  informace a termín konzultace je možné získat

na telefonním čísle  605 871 502

nebo e mailem  na adrese z.janhubova@centrum.cz